ارایه خدمات سطح بالا و کسب رضایت بیماران بدون استفاده از تجهیزات مدرن ممکن نیست زیرا تجهیزات مدرن علاوه بر پایین آوردن خطای درمانی، کیفیت بهتری از نظر درمانی خواهند داشت. در مرکز دندان پزشکی سپیدفام براساس سیاست مرکز، بهترین و به روز ترین تجهیزات نصب گردیده است. طراحی بخش های درمانی براساس نیاز سنجی بیماران و استاندارد های وزارت بهداشت و درمان انجام گردیده است.

رسالت اصلی تیم تخصصی سپیدفام،کسب رضایت حداکثری بیماران محترم می باشد. استفاده از سیستم استریلیزاسیون مرکز (CSR)، رادیوگرافی تخصصی فک و صورت، دستگاه های پیشرفته جراحی، اندوروتاری و توجه به آرامش بیماران با نصب تلویزیون در سقف هر بخش و پخش فیلم های آموزشی و سرگرمی از دیگر امکانات مرکز می باشد.

فهرست