برنامه زمانی پزشکان مرکز

در زیر می توانید برنامه حضور پزشکان در مرکز را ببینید

شنبه

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

یکشنبه

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

دوشنبه

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

سه شنبه

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

چهارشنبه

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

پنجشنبه

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

 • خدمات عمومی

  -

جمعه

نکات مهم در مورد جدول زمانی

در صورت تغییر زمانبندی این مورد در جدول نیز بروز خواهد شد و شما می توانید از آن آگاهی یابید.

کلیه پزشکان در مطب پذیرش بیماران را انجام می دهند و شما می توانید در تاریخ رزرو شده به مرکز مراجعه نمایید.

هر گونه تغییر در زمانبندی پزشکان این مورد در جدول نیز بروز خواهد شد و شما می توانید از آن آگاهی یابید.

فهرست