جراحی فک و صورت

در برخی از موارد جهت درمان بیماری های دهان و دندان نیاز به جراحی های دندانی است. جراحی دندان نیازمند تخصص دندانپزشک و تجربه بالا دندانپزشک است. در بین جراحی ها، جراحی دندان های نهفته از حساسیت بالاتری برخوردار است. در این جراحی با دسترسی به دندان هایی که امکان مشاهده یا دسترسی به آنها وجود ندارد جراحی دندان صورت می گیرد. در جراحی دندان با برداشتن و یا بلند کردن استخوان و یا بلند کردن تمام یا بخشی از بافت لثه برای دسترسی به دندان، یا تکه کردن دندان به بخش های کوچکتر جراحی صورت می گیرد. در جراحی ممکن است به بی هوشی نیز نیاز باشد. لذا تخصص بالا دندانپزشک و مهارت دندانپزشک از اهمیت بالایی برخوردار است.

جراحی دندان عقل

کشیدن دندان عقل

در برخی از موارد جهت درمان بیماری های دهان و دندان نیاز به جراحی های دندانی است. جراحی دندان نیازمند تخصص دندانپزشک و تجربه بالا دندانپزشک است. در بین جراحی ها، جراحی دندان های نهفته از حساسیت بالاتری برخوردار است. در این جراحی با دسترسی به دندان هایی که امکان مشاهده یا دسترسی به آنها وجود ندارد جراحی دندان صورت می گیرد. در جراحی دندان با برداشتن و یا بلند کردن استخوان و یا بلند کردن تمام یا بخشی از بافت لثه برای دسترسی به دندان، یا تکه کردن دندان به بخش های کوچکتر جراحی صورت می گیرد. در جراحی ممکن است به بی هوشی نیز نیاز باشد. لذا تخصص بالا دندانپزشک و مهارت دندانپزشک از اهمیت بالایی برخوردار است.

یک دیدگاه